Aanbod

Privacy en AVG

Privacy en AVG

Op het Pallas Athene College wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen, ouders, medewerkers en relaties. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school neemt de privacy van de betrokkenen in acht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. In het kader daarvan werken we met verwerkersovereenkomsten volgens de richtlijnen van de AVG.

Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders (of de leerling van 16 jaar en ouder) daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Bij aanmelding op het Pallas stellen we ouders een aantal toestemmingsvragen. Deze gaan m.n. over het gebruik van beeldmateriaal en over het verstrekken van de benodigde (persoons)gegevens in geval van een eventuele overstap naar een andere school. Ouders (en leerlingen van 16 jaar en ouder) kunnen op elk moment een toestemming weer intrekken.

In het Privacy Statement, dat op onze website staat, wordt uitgebreid beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens.

  • Ter bescherming van de leerlingen en medewerkers werken we met richtlijnen voor gebruik van e-mail, internet en social media. Hierin wordt o.a. vermeld dat beeld- en geluidsopnamen, die onder schooltijd of bij schoolactiviteiten zijn gemaakt, niet zonder toestemming buiten de school mogen worden gepresenteerd.

  • Bij vragen om informatie over een leerling geeft de school in principe gelijke informatie aan beide ouders, ook als er één ouder wel en de andere ouder niet met het ouderlijk gezag is belast. Als de school het geven van informatie in strijd vindt met het belang van het kind, dan wordt op de informatieregel een uitzondering gemaakt. De ouder die niet met de dagelijkse verzorging van de leerling is belast, ontvangt alleen informatie op zijn of haar verzoek.

  • Leerlingen die 18 jaar zijn geworden zijn volgens de Nederlandse wet “handelingsbekwaam”. Daarom mogen ze in principe zelf absentiebriefjes ondertekenen en telefonische ziekmeldingen doen. Als 18+ leerling val je niet meer onder de leerplicht. Wel moet je volgens de wet een startkwalificatie halen. Op het Pallas Athene College hechten we groot belang aan een goede samenwerking tussen de drie partijen: leerling, ouders en school. We kiezen er daarom voor het absentiebeleid van de 18+ leerlingen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de bestaande regeling die voor minderjarige leerlingen geldt. In deze regeling speelt de begeleiding van de ouders een belangrijke rol. We hanteren voor de 18+ leerlingen dezelfde procedure rondom verzuim, cijfers, etc. als voor de leerplichtige leerlingen.

  • Je kunt als 18-jarige echter schriftelijk bij je afdelingsleider aangeven dat je gebruik maakt van jouw recht om zelf briefjes te schrijven. Ook kun je (schriftelijk) aangeven dat je jouw ouders geen toegang geeft tot het digitale leerlingvolgsysteem Magister. In beide gevallen zal de school je ouders hier schriftelijk over inlichten. Vanaf dat moment verloopt alle communicatie (verlofaanvragen, ziekmeldingen, oudergespreksavonden) via jou als leerling. Indien nodig maakt de afdelingsleider hierover afspraken met jou en stelt een contract op.

  • In de uitingen voor PR & Communicatie gebruikt Pallas beeldmateriaal van schoolsituaties voor onder andere de website en het drukwerk. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw portret, dan kun jij of je ouders dit kenbaar maken in Magister. Een uitgebreid protocol over de toepassing van de AVG – de wet op de privacy – staat op onze website onder “publicaties”.

  • Op gezette tijden wordt in het kader van de veiligheid een steekproef gehouden om de inhoud van de kluizen te controleren. Te allen tijde behoudt de schoolleiding het recht om ook buiten de steekproeven een kluis te openen en de inhoud te bekijken. Dit gebeurt altijd in aanwezigheid van minimaal twee personeelsleden.

  • Voor de vragen over de ict-faciliteiten van de school en het inloggen in Magister is het systeembeheer bereikbaar via systeembeheer@pallasathenecollege.nl.

Jaaragenda

  • Kerstvakantie

  • Voorjaarsvakantie

Meer weten?

Wil jij onderzoeken welk niveau, welke lessen, klassen en activiteiten het beste bij jou passen? Joost helpt je graag.

Neem contact op met Joost Hamstra

Joost Hamstra

Docent Economie