Aanbod

Begeleiding van leerlingen

Begeleiding van leerlingen

De begeleiding voor leerlingen op het Pallas Athene College is goed. Je voelt je als leerling gezien. Er is een duidelijke ondersteunings- en overlegstructuur. De mentor kent jou als leerling heel goed en bespreekt met jou wat je nodig hebt. Er zijn veel mogelijkheden voor zorg en ondersteuning op maat voor jou als leerling. Het Pallas Athene College is een school waar actief gewerkt wordt aan sociaal welbevinden, een veilige sfeer, een schone omgeving en een gezonde levensstijl.

 • Onze leerlingbegeleiding is gericht op het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Dit gebeurt in alle klassen en loopt als een rode draad door de hele schoolperiode. De leerlingbegeleiding richt zich op drie thema’s:

  • leren leren
  • leren kiezen
  • leren leven

 • De mentor is de spil tussen jou, je ouders en school. De mentor geeft bovendien les in één van de vakken die je volgt en begeleid je tijdens mentoruren, waardoor hij zich een goed beeld van jou en de andere leerlingen kan vormen. Als daar aanleiding toe is, zal de mentor met ouders contact opnemen en andersom kunnen ouders altijd de mentor benaderen.

 • We vinden het belangrijk dat er altijd iemand is die jou kan helpen. Daarom heeft elk team een coördinator voor de onderbouw- en de bovenbouwklassen. Dat is een docent die ruimte heeft in zijn lesrooster om met leerlingen en ouders in gesprek te gaan als dat nodig is. Zij zijn elke dag aanwezig om je te helpen en de schoolse zaken in goede banen te leiden.

 • Elk team (mavo, havo, vwo) heeft een teamleider, die verantwoordelijk is voor het onderwijs en de organisatie van het team. De teamleider geeft leiding aan de mentoren en de docenten van het team. Binnen een team worden door de docenten afspraken gemaakt over de begeleiding en de aansluiting van het onderwijs bij het vervolgonderwijs.

 • Aan het einde van het jaar krijgt een leerling een rapport mee. Gedurende het schooljaar is er regelmatig contact tussen mentor, leerling en ouders over de voortgang. Dat doen we o.a. in driehoeksgesprekken. Contact met de mentor over de vorderingen van een leerling is uiteraard gedurende het hele schooljaar mogelijk. Bij een afwijking van de reguliere leerroute krijgen leerling èn ouders ruim vóór het einde van het schooljaar een advies van de school over de aanbevolen studieroute in het volgende schooljaar. In een aantal gevallen is het advies bindend. Elk jaar wordt er een aantal informatieavonden georganiseerd voor ouders. Vlak voor de zomervakantie worden de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen geïnformeerd over het aanstaande schooljaar. Ook voor de ouders en leerlingen van de andere leerjaren zijn er informatie- en kennismakingsavonden.

 • De communicatie tussen leerlingen, ouders en school verloopt zo veel mogelijk digitaal. Via het PA-Nieuws wordt iedereen, gedurende het schooljaar, wekelijks op de hoogte gehouden over nieuws en ontwikkelingen binnen de school. Daarnaast publiceren wij regelmatig nieuwsberichten en documenten op onze website. Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

 • De conciërges van de school zijn aanspreekpunt voor ouders en leerlingen voor praktische zaken. De conciërges zorgen samen met de toezichthouders voor een veilige schoolomgeving voor de leerlingen.

  In een aantal pauzes zijn er jongerenwerkers aanwezig. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van Malkander en in nauwe samenwerking met het Pallas. Het doel is om leerlingen te begeleiden zowel in de buurt als op school.

 • In elke school zijn er altijd leerlingen die het niet zo gemakkelijk hebben. Er zijn verschillende omstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat de ontwikkeling van een kind extra aandacht nodig heeft. In dat geval wordt specifieke leerlingbegeleiding ingezet. Dat kan bijvoorbeeld bij dyslexie, faalangst, sociaal- emotionele problemen of bij lichamelijke of psychische problematiek. Hierbij kan een beroep gedaan worden op de ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleiders en het schoolmaatschappelijk werk.

 • In het schoolondersteuningsplan (SOP) is vastgelegd welke ondersteuning we op school kunnen bieden aan leerlingen. Om deze hulp te kunnen organiseren werken we samen in het Samenwerkingsverband Passend onderwijs Gelderse Vallei. Op de website van dit samenwerkingsverband vind u alle informatie over de zorg op het Pallas en de andere aangesloten scholen: SWV VO Gelderse Vallei.

 • Binnen het Pallas Athene College stuurt een ondersteuningscoördinator het ondersteuningsteam aan. Zij begeleidt de mentoren en leerlingbegeleiders en beantwoordt graag uw eventuele specifieke zorgvragen. Onze ondersteuningscoördinator is Tineke van den Berg: t.vandenberg@pallasathenecollege.nl.

 • De decanen begeleiden het proces van pakketkeuze richting de bovenbouw binnen het Pallas Athene College en de keuze voor een passende vervolgopleiding. Zij zijn voor deze zaken ook het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Iedere afdeling heeft een eigen
  decaan.

 • Er kunnen situaties zijn waarbij je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek. Je kunt dan terecht bij één van de vertrouwenspersonen. De inhoud van dit gesprek wordt, zonder toestemming van de betrokkene, niet met anderen gedeeld. Dit geldt in alle gevallen, behalve bij levensbedreigende situaties.

  De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt en gaat na of en op welke manieren een oplossing kan worden bereikt voor de situatie die aan hem/haar wordt voorgelegd. Het kan ook dat de vertrouwenspersoon helpt door middel van doorverwijzing of adviseert om een formele klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon heeft niet de rol om zelf inhoudelijk te bemiddelen.

  De namen van de vertrouwenspersonen in 2023-2024 zijn:

 • De externe vertrouwenspersoon kan behulpzaam zijn bij diverse zaken. Deze vertrouwenspersoon is Marijke van den Brink. Zij is bereikbaar bij VVGM op telefoonnummer 088 355 6000 of per e-mail marijke.van.den.brink@vvgm.nl.

 • De anti-pestcoördinator van het Pallas is de heer Coolen – r.coolen@pallasathenecollege.nl.

Jaaragenda

 • Kerstvakantie

 • Voorjaarsvakantie

Meer weten?

Wil jij onderzoeken welk niveau, welke lessen, klassen en activiteiten het beste bij jou passen? Joost helpt je graag.

Neem contact op met Joost Hamstra

Joost Hamstra

Docent Economie