Aanbod

Regels, protocollen en klachtenprocedure

Regels, protocollen en klachtenprocedure

Door je in te schrijven op het Pallas Athene College, spreken we samen af dat we alle afspraken en de regels die op onze school gelden, respecteren. Ouders en school werken samen in de begeleiding van de leerling. Informatie-uitwisseling is daarbij van groot belang, voor de leerling, de ouders èn de school.

 • Om op school te kunnen leren en te kunnen werken, moet de school een veilige omgeving zijn. Alleen als je je als leerling en personeelslid veilig voelt, kun je effectief leren en (samen) werken. In school zijn er daarom omgangsregels om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Al deze regels staan in het Veiligheidsplan. Hierin zijn onder andere protocollen voor het voorkomen en tegengaan van pesten te vinden.

 • Voor veel verschillende onderwerpen heeft het Pallas Athene College voorlichtingsmateriaal en protocollen. De belangrijkste documenten zijn terug te vinden op deze website.

 • Op het Pallas is een pestprotocol. In het pestprotocol wordt de werkwijze beschreven die gevolgd wordt indien er sprake is van pestgedrag door of naar leerlingen van het Pallas Athene College. Het doel is met een gerichte aanpak het pesten te laten stoppen.

  Wat is pesten?

  Er wordt gesproken van pesten als dezelfde persoon regelmatig en systematisch bedreigd, geïntimideerd en/ of buitengesloten wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en bedreigend.

  De grens tussen pesten en plagen is diffuus. Wat door de een als plagen ervaart, kan door een ander als pesten worden ervaren. Ieder heeft het recht om aan te geven wat hij of zij acceptabel vindt.

  De anti-pestcoördinator van het Pallas is de heer Coolen: r.coolen@pallasathenecollege.nl

 • De GSA is een groep scholieren die vindt dat iedereen op school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. De letters GSA staan voor Gender and Sexuality Alliance: een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, sekses, gender identiteiten en gender expressies. De GSA is er voor iedereen!

 • Als een les in de brugklas uitvalt, proberen we een andere les te verschuiven. De schooldag kan hierdoor korter worden.

 • Het rooster wordt gepubliceerd in het schooladministratieprogramma Magister. Hier is ook alles te vinden over huiswerk, studieplanners, digitale opdrachten en lesmateriaal. Maar ook cijfers, absentiegegevens, huiswerk, studieplanners etc. zijn in te zien. Als er wijzigingen zijn in het rooster, dan zijn die vanaf 07.30 uur ’s morgens zichtbaar. Er bestaat een handige App die je op je smartphone of tablet kunt installeren. De leerlinggegevens worden ook bewaard in Magister.

 • Een gemiste toets kan ingehaald worden op een zogenaamd TIM. Dus als je een keer ziek bent geweest, spreek je samen met je docent af wanneer jij de gemiste toets inhaalt.

 • Het Pallas Athene College heeft een leerlingenstatuut. Hierin zijn de rechten en plichten van leerlingen en docenten beschreven. Je kunt deze vinden in Magister en op deze website.

 • In de algemene omgangsregels is vastgelegd dat computers op school alleen voor schooldoeleinden worden gebruikt. De school is aangesloten op een glasvezelnetwerk met snel internet. In de computerlokalen staan PC’s en voor flexibele inzet zijn laptops beschikbaar. Het werken met computers, netwerken en internetdienstverlening vraagt om zorgvuldige afspraken. Iedere leerling tekent daarom bij aanvang van zijn schoolloopbaan op het Pallas Athene College het gebruikersprotocol en krijgt daarna een gebruikersnaam en een toegangscode. Het niet houden aan afspraken, heeft uitsluiting van het gebruik van het computernetwerk tot gevolg. Bij bewust toegebrachte schade of het onbevoegd inbreken in het computersysteem (‘hacken’) volgt een maatregel en een rekening voor het herstel.

 • De eisen die gelden voor de bevordering in de onderbouw staan beschreven in het document “bevorderingsreglement onderbouw”. Deze staat op onze website. Voor de bovenbouw vind je op dezelfde plaats het “Algemeen deel van het PTA” met informatie over de bevorderingsregels.

 • Als een leerling te laat op school komt, meldt hij zich direct in het POL (lokaal 118) en blijft dezelfde schooldag 30 minuten na in het POL. Bij veelvuldig te laat komen wordt door je mentor contact opgenomen met jouw ouders.

 • Wanneer jouw mobiel wordt ingenomen, dan kun je deze om 16.30 uur ophalen bij de administratie.

 • In het pedagogisch opvanglokaal kunnen leerlingen dagelijks terecht tussen 14.20 en 17.00 uur om – onder toezicht – gemiste lesuren in te halen. Ook leerlingen die van een afdelingsleider een strafmaatregel opgelegd hebben gekregen, komen hier terecht.

 • Bij absent ongeoorloofd wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen met ouders/verzorgers van de leerling. De leerling haalt de gemiste uren dezelfde dag dubbel in, indien dit past binnen de openingstijden van de school en het lesrooster van de leerling.

 • De leerling meldt zich bij een verwijdering in het POL.

 • De Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) biedt de mogelijkheid om een leerling voor ten hoogste vijf dagen te schorsen. Bij ernstig wangedrag kan de afdelingsleider uit naam van de directie een leerling schorsen. Het besluit tot schorsing wordt, schriftelijk en met redenen omkleed, aan de leerling en zijn ouders meegedeeld. Van schorsing langer dan één dag wordt ook melding gedaan bij de onderwijsinspectie. Als een leerling zich (bij herhaling) ernstig misdraagt, dan kan de directie besluiten tot definitieve verwijdering van de leerling van de school, op grond van artikel 14 van het inrichtingsbesluit WVO. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt pas plaats na overleg met de inspecteur.

 • Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen in te zien op onze website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de afdelingsleider of de directie. De meeste klachten worden op deze wijze verholpen. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen.

Jaaragenda

 • Kerstvakantie

 • Voorjaarsvakantie

Meer weten?

Wil jij onderzoeken welk niveau, welke lessen, klassen en activiteiten het beste bij jou passen? Joost helpt je graag.

Neem contact op met Joost Hamstra

Joost Hamstra

Docent Economie