protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Daarom wordt hieronder het beleid op het gebied van de communicatie tussen school en gescheiden ouders beschreven.

Definities van de gehanteerde termen:

Wie zijn ouders van een kind?

In dit protocol worden met de term ‘ouders’ de personen bedoeld die volgens de wet de vader of moeder zijn.

Wat is ouderlijk gezag?

In Nederland staan alle minderjarigen (kinderen onder de 18 jaar) onder gezag. Meestal hebben de ouders samen het gezag; het ‘ouderlijk gezag’.

Het gezag kan ook worden uitgeoefend door een ouder en een niet-ouder samen (bijvoorbeeld de partner van een vader of moeder). Dit wordt ‘gezamenlijk gezag’ genoemd. Als ouders scheiden behouden zij in principe beiden het gezag over het kind.

Als een ander dan de ouder(s) het gezag uitoefent, wordt dit ‘voogdij’ genoemd.

 

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

De informatievoorziening van de school betreffende het kind geldt voor beide ouders, ook als zij niet samenwonen en desgevraagd ook als zij het gezag niet hebben.

 

Ouderavonden, gesprekken over het kind

De school nodigt de met het gezag belaste ouder via het bij school bekende e-mailadres uit voor ouderavonden of voor gesprekken over het kind (bijvoorbeeld rapportbesprekingen). Met betrekking tot de gesprekken die ouders van leerlingen met medewerkers (bijvoorbeeld docenten, mentoren, teamleiders) van onze school voeren over schoolvorderingen eventuele sociaal-pedagogische ontwikkelingen op school, hanteert de school als stelregel dat deze gesprekken worden gevoerd met beide ouders tegelijkertijd. Indien er geen gezamenlijk ouderlijk gezag is, gaan wij ervan uit dat de met het gezag belaste ouder zich aan zijn/ haar wettelijke plicht houdt en de andere ouder op de hoogte houdt van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen.

Indien beide ouders deze informatievoorziening niet in goede harmonie (kunnen) regelen, komt de school zijn wettelijke verplichting na en zal de school de ouder die geen gezag heeft over het kind, informatie verschaffen over schoolvorderingen en eventuele sociaal- pedagogische ontwikkelingen op school, indien betreffende ouder ons daar om vraagt. Daarbij is artikel 377b en 377c van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Ook in deze situatie geldt het door de school aangegeven maximum aantal gesprekken per kind.

 

Uitzonderingen 

Van dit protocol kan afgeweken indien daarmee naar de mening van de school zwaarwegende redenen voor zijn. Deze beslissing wordt genomen door de rector.

 

Onderlinge problemen tussen ouders

De school is primair gericht op onderwijs, waarbij onder meer veiligheid en rust van het kind gewaarborgd dienen te worden

De school heeft primair het belang van het kind voor ogen en is onpartijdig ten aanzien van problematiek die met de scheiding van de ouders te maken heeft.

Informatie over het kind zal niet aan anderen dan aan ouders (volgens artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek) worden verstrekt. Uitzonderingen op die regel gelden onder andere voor instanties als het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de schoolarts.

 

Wijziging geslachtsnaam

Het komt soms voor dat een ouder als gevolg van een (echt)scheiding een andere achternaam (geslachtsnaam) van het kind opgeeft aan school. Bijvoorbeeld de meisjesnaam van de moeder of die van een nieuwe partner.

De school zal niet toestaan dat het kind wordt ingeschreven onder een andere naam dan de officiële, zonder dat beide ouders het daarover eens zijn, dan wel nadat de rechter met de geslachtsnaamwijziging heeft ingestemd.

 

Conclusie

Het welzijn van het kind staat voor school altijd voorop. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin ouders botsen met wat de school in het belang van het kind acht. In die gevallen zal het schoolteam en/of de individuele leerkracht proberen om dat probleem op te lossen. De school zal al het redelijk mogelijke doen om te voorkomen dat zij in een conflict tussen ouders betrokken wordt.

Menu