Oudercommissie

Oudercommissie van het Pallas Athene College

Gelet op de vernieuwde wetgeving rond medezeggenschap en de daarmee samenhangende controlefunctie van de oudergeleding van de MR op de vrijwillige ouderbijdrage is de functie en inhoud van de oudercommissie anno 2011 veranderd.

Doelstelling van de oudercommissie:

Het vergroten en behouden van de ouderbetrokkenheid bij de school en haar activiteiten.

Activiteiten en taken van de oudercommissie:

 

  • Klankbord voor ouders, oudergeleding MR en directie
  • Organiseren van thema-avonden voor- en door ouders
  • Ondersteuning bij onder meer introductieweek, diplomering, open dag, kerstviering, theatervoorstelling en andere activiteiten waarbij ondersteuning door ouders gewenst en mogelijk is.
  • Lief- en leed; attentie (voor medewerkers van school) in de vorm van een bloemetje of kaart bij langdurige ziekte, afscheid of heugelijk feit

U kunt de oudercommissie bereiken via het e-mailadres oudercommissie@pallasathenecollege.nl.

 

Menu