Missie en visie

Missie en visie

Het Pallas Athene College leidt zijn leerlingen op tot democratische burgers met aandacht voor al hun talenten. De school heeft aandacht voor de individuele leer- en ondersteuningsbehoefte en werkt samen met ouders van leerlingen en de gemeenschap.

Accent op talent

Het Pallas Athene College is een kleinschalige school met maatwerk voor leerlingen in opleidingsroutes en talentontwikkeling. Vanaf de brugklassen voor mavo, havo, vwo zijn er doorlopende leerlijnen met sport en cultuur.

Het onderwijs op het Pallas Athene College is erop gericht leerlingen voor te bereiden om levenslang te kunnen leren en zich te ontwikkelen tot  verantwoordelijke burgers in een globaliserende wereld. Daarbij zijn aansluiten bij hun ontwikkeling in het basisonderwijs en het voorbereiden op vervolgonderwijs kenmerkende uitgangspunten. Leerlingen verschillen in de manier waarop ze leren en in het niveau dat ze kunnen halen. Het Pallas Athene College stelt de talentontwikkeling van leerlingen centraal. Het wil, met recente inzichten in de ontwikkeling van kinderen, onderwijs bieden waardoor zo veel mogelijk leerlingen op een plezierige wijze de school doorlopen en daarbij een diploma halen op hun maximale niveau. Leren is een proces dat zich niet beperkt tot schooltijden. Ouders en anderen in de samenleving spelen ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Het Pallas Athene College streeft ernaar in dialoog met de ouders haar opvoedkundige taak gericht op het opvoeden tot democratische burgers in te vullen. De school wil de maatschappelijke zorgplicht en haar onderwijsactiviteiten samen met partners uit de samenleving invullen.

Een goede onderwijsomgeving is allereerst een veilige omgeving. Daarom gaan we respectvol met elkaar om. Om de leerling een goede start in de maatschappij te geven, wordt hij geïnspireerd om verder te kijken dan het lesboek, gestimuleerd om te ontdekken waartoe hij in staat is en succesvol begeleid naar een diploma dat straks deuren voor hem opent. We hebben dit samengevat in onze drie kernwaarden:

“Inspiratie, Respect en Prestatie.”

 

Menu