Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan waarin alle geledingen binnen school –leerlingen, ouders en personeel- vertegenwoordigd zijn. De MR bestaat uit twaalf leden. Van de leden komen er zes uit het personeel, verdeeld over het onderwijzend personeel (5) en het onderwijsondersteunend personeel (1). De overige zes leden komen uit de leerlingen- (3) en oudergeleding (3).

De samenstelling van de Raad:

Leerlingengeleding: Sara Bolink, Noah Haverkamp en Cleo Korf.
Oudergeleding: Marja Langevoort, Judith Poulus en Karin van Ginkel.
Personeelsgeleding: Amale Touha, Karin Tollenaar, Ton Stoffelen, Jan van Laar, Gladys van der Linde-van Huisstede (secretaris) en Leon van Neer (voorzitter).

Alle vergaderingen vinden plaats op dinsdagavond vanaf 19:00 uur.

De notulen van de vergaderingen zijn te lezen via: Magister -> studiewijzers -> MR-documenten.

Wilt u contact met de MR? stuur dan een e-mail naar: mr@pallasathenecollege.nl.
Wilt u contact met de oudergeledingMR? stuur dan een e-mail naar: oudergeledingmr@pallasathenecollege.nl.

Meestal zijn er wel leden van deze geledingen die ook zitting hebben in andere raden zoals de oudercommissie (OC) of leerlingenraad. Hierdoor is een goede uitwisseling van informatie tussen de diverse organen binnen de school gegarandeerd.

Kijk hier voor de Wet op de Medezeggenschapsraad VO: http://www.infowms.nl/wettekst-wms/

Een of meer directieleden adviseren de raad over het door de directie voorgenomen en uitgevoerde beleid en zij bespreken de besluiten, adviezen en meningen van de raad in de vergaderingen van de directie.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De MR is een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en ouders met de directie van gedachten wisselen over tal van schoolse zaken. Uitgangspunt is dat we naar overeenstemming streven door het voeren van constructief overleg tussen de verschillende geledingen.

Een MR heeft 3 verschillende rechten. Het belangrijkste recht is het informatierecht. De MR kan op alle punten die hij van belang acht om informatie vragen. Gevolg van dit recht is dat de MR op al die punten kan meepraten. Daarnaast bestaat er voor sommige zaken een adviesrecht – de directie moet daarin aan de MR om advies vragen. Voor andere zaken is er instemmingsrecht – bij die onderwerpen mag nieuw beleid alleen uitgevoerd worden als de MR ingestemd heeft. Een precieze formulering van de rechten en plichten van de MR vindt u in het reglement. Het huishoudelijk reglement regelt de gang van zaken rondom (het organiseren van) de MR-vergaderingen.

Missie Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een transparant overlegorgaan en een actief klankbord voor leerlingen, ouders van leerlingen en personeel van het Pallas Athene College. Hij levert hierdoor een bijdrage aan een organisatie waar goed onderwijs gegeven kan worden.

De MR vergadert 6 of 7 keer per jaar op de dinsdagavond. De vergaderingen zijn openbaar; het is essentieel dat een ieder die dat wil de vergaderingen kan bezoeken. U bent dan ook van harte welkom als u een van de vergaderingen wilt bijwonen. De vergaderingen vinden altijd op school plaats, in de personeelskamer. De vergaderdata vindt u in de jaaragenda van de school.

De MR houdt zich bezig met het beleid op alle terreinen binnen de school, dat wil zeggen onderwijs, financiën en organisatie. In het Activiteitenplan is aangegeven hoe de MR werkt en wat de mogelijke onderwerpen zijn die aan de orde komt op de diverse vergaderingen.

Klik hier voor het statuut van de Medezeggenschapsraad

Klik hier voor het Medezeggenschapsreglement

Menu